วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

เรียนออนไลน์มหาลัย

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ในหลักสูตรทางไกล
1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษา ที่เวบไซต์ http://psnlu.com/about.html
2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
- รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)
- สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรีและคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท จาก
สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ / สำนักงานข้าราชการพลเรือน ก.พ.ให้การรับรอง
- สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
- สำเนาใบนำฝากเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิต (ปริญญาเอก ๘,๐๐๐ ปริญญาโท ๔,๐๐๐ บาท และ ปริญญาตรี ๓,๕๐๐ บาท)
3. ส่งใบสมัครเข้าศึกษาในโครงการและเอกสารตาม ข้อ ๒ ไปที่
ศูนย์บริการรับสมัครและแนะแนวการศึกษาระบบอินเทอร์เน็ต
เลขที่ 801 / 2 อาคารวังทองเทรดพลาซ่า ชั้น2 ห้อง R3 ข้างเซียร์รังสิต
พหลโยธิน 72 หมู่ที่ 8 ตำบล คูคต
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130

เรียนออนไลน์ผ่านเน็ต

เรียนออนไลน์

สมัครเรียนการศึกษาระบบทางไกลติดต่อที่

Psnluรับสมัครและแนะแนวระบบการศึกษาทางไกล
801 / 2 อาคารวังทองเทรดพลาซ่า ชั้น2 ห้องR3
ข้างเซียร์รังสิต พหลโยธิน72 หมู่ที่8 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12130ศูนย์รับสมัครนิสิตออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน
วิธีการสมัคร

1. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร เข้าศึกษา

-ปริญญาตรี
-ใบเทียบโอนความรู้
-ปริญญาโท
-ปริญญาเอก
2. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยลายมือ ดังนี้นักศึกษาส่งเอกสารดังนี้(เซ็นรับรองสำเนาเอกสารทุกใบ)
2.1) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6เดือน)
2.2)สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครเข้า ศึกษาระดับปริญญาตรีและคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท จาก สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ / สำนักงานข้าราชการพลเรือน ก.พ.ให้การรับรอง
2.3)สำเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
2.4)สำเนาทะเบียนบ้าน / จำนวน 3 ฉบับ
2.5)ใบสมัคร
2.6)ใบขึ้นทะเบียนนิสิต
2.7)ใบชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนิสิต (ชำระเเล้ว)

3. ส่งใบสมัครเข้าศึกษาในโครงการและเอกสารตาม ข้อ 2 ไปที่ศูนย์บริการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
เลขที่ 801 / 2 อาคารวังทองเทรดพลาซ่าชั้น2 ห้องR3
(ข้างเซียร์รังสิต) ถนนพหลโยธิน ซอย72
หมู่ที่8 ตำบล คูคต อำเภอ ลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์. 02-992-7497, 02-992-6397

หรือScanเอกสารและส่งเข้าอีเมล์ psnluonline@gmail.com     เว็บไซน์.http://psnlu.com
ติดต่อเจ้าหน้าที่แนะแนวและรับสมัคร(คลิก)หรือFax    02-992-7497